Kulttuurintutkimus

Kannanotto Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa tarkastettuun väitökseen

Mediassa on viime viikkojen aikana käyty keskustelua Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa 30.10.2023 tarkastetusta väitöskirjasta, jonka tieteellisessä laadussa on havaittu vakavia puutteita. Usealta taholta on todettu, että työ ei noudata tieteellisen kirjoittamisen konventioita eikä keskustele aihetta koskevan aiemman tutkimuksen kanssa. Työ ei myöskään sisällä tieteellisille väitöskirjoille ominaisia tutkimuskysymyksiä, tutkimusmenetelmää tai teoreettista viitekehystä. 

Kulttuurintutkimuksen seura haluaa suomalaista kulttuurintutkimusta edistävänä ja julkaisevana toimijana tuoda esiin, että kyseinen työ ei edusta sitä laadukasta, monipuolista ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattavaa tutkimusta, jota esimerkiksi taiteiden tutkimuksen, taiteellisen tutkimuksen, autoetnografisen tutkimuksen, kulttuurintutkimuksen ja muilla humanistisen tutkimuksen aloilla jatkuvasti Suomessa tehdään. Olemme huolissamme niistä seurauksista, joita kyseisellä tapauksella ja julkisuudessa esitetyillä väitteillä on näiden alojen tutkimukselle ja tutkijoille.

Näyttää siltä, että väitöksen esitarkastukseen saattamisen prosessissa sekä valmiin työn arvioinnissa on tehty vakavia virheitä. Vastuu puutteellisen työn etenemisestä esitarkastukseen on väitöksen ohjaajilla, ja esitarkastajien hyväksymisestä vastaa puolestaan tiedekuntaneuvosto. Erityisen vakavina pidämme julkisuudessa esiin nousseita epäilyjä esitarkastajien esteellisyydestä. Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti esitarkastajien pitää olla riippumattomia. Kyseessä olevassa tutkimuksessa kuitenkin mainitaan, että molemmat esitarkastajat ovat olleet mukana väittelijän aiemmassa väitöskirjahankkeessa, joka väittelijän mukaan on integroitu nyt tarkastettuun väitöskirjaan.

Väitöskirjaa koskevassa keskustelussa on ikään kuin sen puutteita selittävänä tekijänä nostettu esiin kysymys siitä, onko väitöskirja itse asiassa tieteellinen vai taiteellinen työ ja edustaako se autoetnografista tutkimusta. Kuitenkin myös taiteellista tutkimusta ja autoetnografista tutkimusta ohjaavat tutkimuskonventiot, joilla varmistetaan töiden laatu ja riippumattomuus ja joista kuuluu raportoida asianmukaisesti väitöskirjassa. Koska tarkastetusta työstä lisäksi puuttuu taiteellinen osuus ja koska siinä suoraan kiistetään autoetnografisen metodin hyödyntäminen, pidämme huolestuttavana sitä, että työn ilmeiset puutteet on pyritty selittämään taiteellisella tutkimuksella tai autoetnografisella metodilla.

Tapaus on yksittäinen esimerkki siitä, mihin tieteellisten kriteerien ja hyvän tieteellisen käytännön laiminlyöminen johtavat. Kyseinen väitöstyö ei kuvasta vastaavilla aloilla tehtyä tutkimusta tai niiden käytäntöjä. Tapaus kuitenkin osoittaa, että hyvistä tieteellisistä käytännöistä ja arviointimenetelmistä on pidettävä kiinni kaikissa tilanteissa, jotta tutkitun tiedon luotettavuus tai uskottavuus eivät vaarannu.


Kulttuurintutkimuksen seuran hallitus

Kulttuurintutkimus-lehden toimitus